Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Kyrie, eleison – Chryste, eleison – Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony,
Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie,
Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny,
Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń,
Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje,
Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego,
Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje,
Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie,
Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi,
Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje,
Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości,

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus,

Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Od pychy umysłu – zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca,
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa,
Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego,
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją,
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie,
Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności

Umysł otwarty na prawdę Twoją – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Wolę zjednoczoną z Twoją wolą,
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze,
Wytrwanie do końca przy Tobie,
Gorliwość o zbawienie innych dusz,
Pokorę prawdziwej mądrości,
Umiłowanie czystości,
Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą,.
Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa.

Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,
Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.

Wskazówki jak dobrze odprawić nowennę pompejańską:

 1. pamiętajmy by modlić się z wiarą, przyjmując wolę Bożą
 2. odmawiajmy nowennę ku czci Matki Bożej Różańca Świętego w postawie pokornej prośby, a cierpienia przeżywajmy godnie
 3. kiedy pojawią się trudności lub zniechęcenie potraktujmy to jako próbę i jeszcze mocniej zawierzmy swoją intencję Panu Bogu i wstawiennictwu Maryi.
 4. warto zaznaczyć w kalendarzu datę rozpoczęcia i zakończenia nowenny uwzględniając część błagalną i część dziękczynną
 5. całą nowennę poświęcamy tylko jednej intencji
 6. nowennę odmawiamy dzień po dniu przez 54 dni, bez żadnej przerwy
 7. modlitwa ma być wyjątkowym czasem mojego osobistego spotkania z Panem Jezusem i Matką Bożą
 8. nie odmawiamy różańca w pośpiechu
 9. kontemplując kolejne tajemnice zawarte w Ewangelii i w Dziejach Apostolskich, odnieśmy  je także do własnego codziennego życia
 10. przez osobiste świadectwo modlitwy różańcowej zaprośmy kolejne osoby do odmawiania nowenny pompejańskiej      

Otwórz swoje serce i duszę na działanie Boga

z różańcem w ręku w nowennie pompejańskiej

ks. proboszcz Grzegorz 

 

Nowenna Pompejańska

Nowenna pompejanska

 

        to modlitwa różańcowa ku czci Matki Bożej Różańca Świętego odmawiana w jednej konkretnej intencji, przez 54 dni, oparta na rozważaniach 15 tajemnic – radosnych, bolesnych, chwalebnych (można dodatkowo 5 światła). Składa się z dwóch części 27 dni błagalnej i 27 dni dziękczynnej.  

         Matka Boża z Pompei objawiła się w Neapolu ciężko chorej Fortunatinie Agrelli. Dziewczyna cierpiała okrutne bóle i lekarze nie potrafili jej pomóc. Wraz z rodzicami zaczęła gorliwą modlitwę do Maryi pod różnymi Jej wezwaniami. Kiedy dowiedziała się o budowie kościoła w Pompejach zaczęła się modlić do jej Patronki Matki Bożej Pompejańskiej. Całkowite 
uzdrowienia Fortunatiny, potwierdzone przez lekarzy nastąpiło 8 maja 1884 roku.

Matka Boża w jednym ze swoich objawień skierowała do niej słowa:

 

    Ktokolwiek pragnie otrzymać łaski, niech odprawi na Moją cześć trzy nowenny, odmawiając piętnaście tajemnic różańca, a potem niech odmówi znowu trzy nowenny dziękczynne

 

Historię objawień Matki Bożej Pompejańskiej opisał bł. Bartolo Longo w książce Cuda i łaski Królowej Różańca Świętego w Pompejach

 

 Jak odmawiać nowennę pompejańską ?

 • czynimy znak krzyża
 • przed rozpoczęciem różańca mówimy:

      Ten różaniec odmawiam na Twoją część, Królowo Różańca Świętego

 • podajemy intencję – przez całą nowennę tylko jedną, stałą
 • codziennie odmawiamy trzy części różańca: radosną, bolesną, chwalebną (15 tajemnic), dodatkowo można światła
 • modlitwy początkowe różańca odmawiamy jeden raz w danym dniu na początku nowenny – „Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz”, trzy razy „Zdrowaś Maryjo”  oraz  Chwała Ojcu i Synowi

       i Duchowi Świętemu

 • następnie dziesiątki różańca – nie trzeba wszystkich od razu
 • po skończeniu różańca odmawiamy modlitwę dziękczynną lub błagalną  (treść poniżej)
 • niezależnie od modlitw końcowych (błagalnych czy dziękczynnych) każdą z odmawianych części różańca kończymy modlitwą „Pod Twoją obronę” oraz trzykrotnym zawołaniem z ufnością i wiarą:  Królowo Różańca Świętego módl się za nami !

 

Cześć błagalną odmawiamy przez pierwsze 27 dni. W tym czasie po ukończeniu każdej części różańca modlimy się słowami:

     Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jak nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich,  z różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

 

Część dziękczynną odmawiamy przez drugie 27 dni.  Po ukończeniu każdej części różańca modlimy się słowami:

     Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. 
Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo różańca świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. 
O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

 

Tajemnice różańca

Tajemnice radosne

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 • Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice światła

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie Pańskie na Górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Pana Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 • Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Tajemnice chwalebne

 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

 

 

Świadectwa

     liczne świadectwa osób, które odprawiając nowennę pompejańską doświadczyły łaski wysłuchania swojej prośby, potwierdzają skuteczność tej modlitwy. Dotyczą one uzdrowienia z różnych chorób fizycznych, psychicznych, daru macierzyństwa, znalezienia pracy, naprawy relacji. 

 

Dar macierzyństwa

    Chcę zachęcić wszystkich do powierzenia swojego życia Matce Bożej. Mi Matka Boża bardzo pomogła właśnie przez nowennę pompejańską. Nie mogłam zajść w ciążę, leczyłam się w jednej z najlepszych klinik w Polsce. Poddałam się też operacji. Lekarz nie dawał mi dużych szans na naturalne poczęcie. Wtedy zaczęłam nowennę. Po dwóch miesiącach zaszłam w ciążę. Swoje dziecko zawdzięczam Matce Bożej.

Aneta

 

Powrót syna

     Pragnę podziękować Królowej Różańca Świętego za wszystkie łaski, które otrzymałam dzięki odmawianiu nowenny pompejańskiej. Nowenną tą modliłam się w intencji syna, który przeżywał trudności i odszedł z domu. Moja rozpacz była ogromna, jednak dzięki odmawianiu nowenny syn wrócił do domu. Wrócił dwa dni przed jej ukończeniem i wszystko zaczęło się układać. Moja wdzięczność dla Królowej Różańca Świętego jest ogromna, trudno jest mi ją wyrazić słowami.

Zachęcam każdego do odmawiania nowenny pompejańskiej, jest to bardzo skuteczna modlitwa.

Alicja

 

Uzdrowienie

  Wiem, że Matka Najświętsza opiekuje się mną i moimi bliskimi, czego przykłady widzę codziennie. Nowennę odmawiam w rożnych intencjach nie ponawiam ich – jestem przekonana, że jeśli wolą Bożą jest spełnienie mojej prośby, to ukochana Matka Boża wybłaga to u Swojego Syna. Nie modlę się za siebie (jedyna intencja to o głód Eucharystii dla siebie i bliskich), ale przecież Matka Najświętsza wie, co nam dolega i lituje się nad nami nędznymi grzesznikami.

Zostałam cudownie uzdrowiona z dotkliwego bólu barku, na który zdaniem lekarzy mogły pomóc wyłącznie leki przeciwbólowe. Dziękuję Ci Matko Najświętsza.

Bliska mi osoba podjęła się modlić Nowenną Pompejańską w mojej intencji, kiedy dowiedziała się, że wykryto u mnie kolejny problem onkologiczny – guz pęcherza (siedem lat temu usunięto mi nerkę). Przerażona modliłam się wraz z rodziną w święto Matki Bożej Częstochowskiej i co się okazało – kolejne wnikliwe badania przeprowadzone pod okiem specjalistów wykluczyły jakiekolwiek zmiany (dysponuję dokumentacją medyczną).

Dziękuję Ci Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasza Matko za Twoją nad nami opiekę, za Twoje Miłosierne Serce.

Tuż po tym jak zostałam uleczona, usłyszałam w trakcie kazania na niedzielnej mszy św. słowa kapłana, który odpowiedział na nurtujące mnie pytanie – jak możemy podziękować Panu Bogu za otrzymane łaski. Może to uczynić tylko Syn Boży podczas ofiary mszy świętej. Zamówiłam mszę św. dziękczynną, odwiedziłam Jasną Górę – jestem szczęśliwa! Nie umiałabym już żyć bez różańca. Bardzo chciałabym zachęcić wszystkie osoby z mojego otoczenia do modlitwy różańcowej i Was drodzy czytelnicy świadectw o Nowennie Pompejańskiej.

Ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją Maryjo – Królowo Różańca Świętego!

 Ewa

 

  

   Zachęcamy do wysłuchania kazania na temat Nowenny Pompejańskiej wygłoszonego przez ks. proboszcza Grzegorza Zbączyniaka w czerwcu 2014 r.

 

 Obraz Matki Bożej Pompejańskiej przedstawia siedzącą Maryję z Synem na kolanach trzymającą w lewej dłoni różaniec. U jej stóp klęczą Święty Dominik i Święta Katarzyna ze Sieny

 

 

 

 

 

 

Kyrie, elejson. - Chryste, elejson.
Kyrie, elejson Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko - módl się za nami.
Święta Panno nad pannami - módl się za nami.
Święci: Michale, Gabrielu i Rafale - módlcie się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie - módlcie się za nami.
Święty Abrahamie - módl się za nami.
Święty Mojżeszu - módl się za nami.
Święty Eliaszu - módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu - módl się za nami.
Święty Józefie - módl się za nami.
Święta Anno - módl się za nami.
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy - módlcie się za nami.

Święci: Piotrze i Pawle - módlcie się za nami.
Święty Andrzeju - módl się za nami.
Święci: Janie i Jakubie - módlcie się za nami.
Święty Tomaszu - módl się za nami.
Wszyscy święci Apostołowie - módlcie się za nami.
Święty Łukaszu - módl się za nami.
Święty Marku - módl się za nami.
Święty Barnabo - módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno - módl się za nami.
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy - módlcie się za nami.

Święty Szczepanie - módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński - módl się za nami.
Święty Polikarpie - módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze - módl się za nami.
Święty Cyprianie - módl się za nami.
Święty Bonifacy - módl się za nami.
Święty Wojciechu - módl się za nami.
Święty Stanisławie - módl się za nami.
Święty Tomaszu Becket - módl się za nami.
Święci: Janie i Tomaszu z Anglii - módlcie się za nami.
Święty Pawle z Japonii - módl się za nami.
Święci: Izaaku i Janie z Ameryki - módlcie się za nami.
Święty Piotrze z Polinezji - módl się za nami.
Święty Karolu z Ugandy - módl się za nami.
Święte: Perpetuo i Felicyto - módlcie się za nami.
Święta Agnieszko - módl się za nami.
Święta Mario Goretti - módl się za nami.
Wszyscy święci Męczennicy - módlcie się za nami.

Święci: Leonie i Grzegorzu - módlcie się za nami.
Święty Ambroży - módl się za nami.
Święty Hieronimie - módl się za nami.
Święty Augustynie - módl się za nami.
Święty Atanazy - módl się za nami.
Święci: Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu - módlcie się za nami.
Święty Janie Chryzostomie - módl się za nami.
Święty Marcinie - módl się za nami.
Święty Patryku - módl się za nami.
Święci: Cyrylu i Metody - módlcie się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu - módl się za nami.
Święty Franciszku Salezy - módl się za nami.
Święty Piusie Dziesiąty - módl się za nami.

Święty Antoni - módl się za nami.
Święty Benedykcie - módl się za nami.
Święty Bernardzie - módl się za nami.
Święci Franciszku i Dominiku - módlcie się za nami.
Święty Jacku - módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu - módl się za nami.
Święty Ignacy z Loyoli - módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery - módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko - módl się za nami.
Święty Wincenty z Paulo - módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianneyu - módl się za nami.
Święty Janie Bosco - módl się za nami.
Święta Katarzyno Sieneńska - módl się za nami.
Święta Tereso z Avili - módl się za nami.
Święta Różo z Limy - módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie - módl się za nami.

Święty Ludwiku - módl się za nami.
Święty Kazimierzu - módl się za nami.
Święta Moniko - módl się za nami.
Święta Jadwigo - módl się za nami.
Święta Elżbieto Węgierska - módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami.

Bądź nam miłościw wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego wybaw nas, Panie.
Od zasadzek szatana wybaw nas, Panie.
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Wcielenie wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Narodzenie wybaw nas, Panie.
Przez Twój chrzest i post święty wybaw nas, Panie.
Przez Twój krzyż i mękę wybaw nas, Panie.
Przez Twoją Śmierć i złożenie do grobu wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Święte Zmartwychwstanie wybaw nas, Panie.
Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie wybaw nas, Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego wybaw nas, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale wybaw nas, Panie.

Chryste, Synu Boga żywego zmiłuj się nad nami.
Chryste, który na ten świat przyszedłeś zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zostałeś ukrzyżowany zmiłuj się nad nami.
Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zostałeś pogrzebany zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zmartwychwstałeś zmiłuj się nad nami.
Chryste, który wstąpiłeś do nieba zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów zmiłuj
się nad nami.
Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych zmiłuj
się nad nami.
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy
- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziej pokuty
- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej
świętej służbie - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną
nagrodę - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi
- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie
- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba
- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodzie-
jów od wiekuistego potępienia - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny
odpoczynek - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny
- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą
zgodę - wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował
- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowień-
stwo w prawdziwej pobożności - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących
w Chrystusa - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła
Ewangelii - wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, usłysz nas - Chryste, usłysz nas
Chryste wysłuchaj nas - Chryste, wysłuchaj nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami

Módlmy się. Boże, który widzisz, że upadamy wskutek
własnej słabości, spraw łaskawie, aby przykłady świętych
umocniły naszą miłość ku Tobie.
Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

swiety michal