Pokuta i pojednanie obejmuje dwa elementy; z jednej strony akt człowieka, który nawraca się pod działaniem Ducha Świętego, i rozgrzeszenie kapłana który w imię Jezusa Chrystusa udziela przebaczenia grzechów oraz ustala sposób zadośćuczynienia (nadaje pokutę). W czasie spowiedzi należy wyznać wszystkie grzechy ciężkie(śmiertelne) - wyznanie to jest jedynym sposobem uzyskania ich odpuszczenia. Zatajenie któregokolwiek grzechu ciężkiego powoduje niegodziwość sakramentu i przyjęcie świętokradczej Komunii świętej. 

Aby spowiedź była dobra należy wypełnić 5 warunków:

 • rachunek sumienia
 • żal za grzechy
 • mocne postanowienie poprawy
 • szczera spowiedź
 • zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Dopiero tak odprawiona spowiedź powoduje: odpuszczenie grzechów, pojednanie z Bogiem i Kościołem, odzyskanie stanu łaski, darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzech śmiertelny i darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, pokój oraz pogodę sumienia i pociechę duchową.

W naszym kościele spowiadamy codziennie przed każdą Mszą świętą (oprócz Mszy z udziałem dzieci), a także zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami [zobacz więcej] 

 

Sakrament chorychprzeznaczony dla ludzi chorych i tych którzy się źle mają. Namaszczenie chorych udziela takiej osobie specjalnej łaski, która jednoczy z męką Chrystusa, dla jego własnego dobra, oraz dla dobra Kościoła, dając mu pocieszenie, pokój, siłę, oraz odpuszczenie grzechów, jeżeli chory nie mógł się wyspowiadać. Sakrament ten prowadzi niekiedy także-jeśli taka jest wola Boża - do uzdrowienia ciała. W każdym jednak namaszczeniu przygotowuje chorego do przejścia do domu Ojca.

 

W naszej parafii sakrament chorych udzielany jest uroczyście w związku z dniem chorego, który obchodzony jest w bliskości odpustu Matki Bożej Różańcowej Kórnickiej (pierwszy tydzień października). 

 

Można o niego prosić także indywidualnie, jednak nie częściej jak co pół roku.

 

Małżeństwo przymierze małżeńskie mężczyzny i kobiety zostało ustanowione przez Stwórcę i podniesione do godności sakramentu przez Zbawiciela. Z natury jest ono nastawione na dobro małżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Przymierze to jest według zamysłu Bożego nierozerwalne, aż do śmierci jednego z małżonków, rodzi bowiem ono między małżonkami węzeł wieczysty i wyłączny. Sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu świętości, oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania. Małżeństwo ponieważ jest publicznym stanem w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana, oraz świadków. W związku z taką godnością i znaczeniem tego sakramentu w życiu, narzeczeni muszą się do niego osobiście przygotować np. poprzez wzajemną modlitwę za siebie, rozeznanie czy jest to ta osoba z którą chcę spędzić całe życie, czy jest to prawdziwa miłość a nie zwykłe zauroczenie.

 

Należy również spełnić następujące wymagania wynikające z prawa kościelnego :

Najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialna z następującymi dokumentami:

 1. W przypadku gdy narzeczeni nie mieszkają na terenie Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii: dostarczają licencję (dokumenty kompletuje się w Parafii zamieszkania, a na tej podstawie wystawia się wspomnianą licencję) oraz zgodę na sakrament od Księdza Proboszcza z Parafii zamieszkania (wystarczy od jednej ze stron).
 2. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny, tzn. nie starszy niż trzy miesiące). Nie jest on wymagany, jeżeli narzeczony(a) został(a) ochrzczony(a) w naszej Parafii.
 3. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej.
 4. Dowody osobiste narzeczonych.
 5. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
 6. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych.
 7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (należy to uczynić nie wcześniej niż trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu).
 8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny dokument, w przypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu zmarłego małżonka.

 

UWAGA! 

 • termin spotkania – (spisanie protokołu przedmałżeńskiego) należy wcześniej uzgodnić osobiście w kancelarii parafialnej: wtorek od 16:00-17:30. Po spisaniu protokołu narzeczeni uczestniczą w dwóch spotkaniach: na temat codziennego życia wartościami i wiarą, która cementuje ich związek małżeński oraz w zapowiedzianym spotkaniu liturgicznym w kościele w ramach spotkania z narzeczonymi biorącymi ślub w naszej parafii
 • do spisania protokołu nie są wymagane wszystkie dokumenty. Niezbędne to nr 1,2,3,4; pozostałe narzeczeni dostarczają najpóźniej na 14 dni przed planowanym sakramentem małżeństwa
 • na spotkanie duszpasterskie przygotowujemy dane dwóch świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania z kodem)

Bierzmowanie jest specjalnym wylaniem Ducha Świętego. Wyciska na duszy niezatarte znamię, przynosi wzrost łaski chrzcielnej, ściślej jednoczy z Chrystusem i Kościołem. Szafarzem tego sakramentu jest biskup lub wskazany przez niego kapłan. Może go otrzymać tylko raz ochrzczony, będący w stanie łaski uświęcającej. W naszej archidiecezji od 2017 przygotowanie rozpoczyna się dla uczniów klas 7 i trwa 2 lata. Na początku tego okresu należy kandydata zgłosić w parafii w której ma przyjąć bierzmowanie, wypełniając odpowiednią deklarację. Jeżeli kandydat był chrzczony w innej parafii należy dostarczyć akt chrztu (skrócony) a jeżeli zamieszkuje terytorium innej parafii, zgodę swojego proboszcza na to żeby bierzmowanie odbyło się w naszej parafii.

Spotkania dla kandydatów odbywają się raz w miesiącu, zgodnie z ogłoszeniami.

Eucharystia nazywana sakramentem miłości. W niej bowiem Chrystus jest obecny w sposób wyjątkowy i nieporównany. Jest w niej obecny prawdziwie, rzeczywiście, i substancjalnie; z Ciałem i Krwią, z duszą i Bóstwem. Jest w niej obecny w sposób sakramentalny; to jest pod postaciami chleba i wina, cały Chrystus: Bóg i człowiek. 

Aby przyjąć Komunię święta należy być w stanie łaski uświęcającej.

Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem, podtrzymuje i odnawia nasze życie łaski, ożywia naszą miłość do bliźnich. Umacnia nas w miłości, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od przyszłych grzechów śmiertelnych.   

W naszym kościele Eucharystia sprawowana jest według ustalonego i znanego porządku [zobacz więcej] MSZA